Pravidla soutěže 

 1. Soutěžní od ledna 2014 do června 2014
 2. Vkládat fotografie mohou pouze uživatelé, kteří nakoupili na našem e-shopu
 3. Do hlasování můžete pozvat své přátele, například sdílením Vaší fotografie na Facebook.
 4. V případě technických potíží a výpadků si provozovatel vyhrazuje právo vybrat všechny vítěze dle vlastního uvážení, bez ohledu na výsledky hlasování.
 5. Administrátor si vyhrazuje právo fotografie nevhodné či v rozporu s právy České/Slovenské republiky vyřadit ze soutěže.
 6. Pořadatel má právo měnit pravidla a podmínky soutěže bez předchozího upozornění.
 7. Výhru ani průběh soutěže není možné vymáhat soudně.

Úplná pravidla soutěže „Soutěžím s mým malým srdíčkem“

 1. Organizátor a pořadatel

  Pořadatelem a Organizátorem soutěže je Marie Brožková se sídlem Jitkov 15, 583 01 Chotěboř, IČ: IČ: 75950413 DIČ: CZ6358011638 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Termín konání soutěže

  Soutěž probíhá v termínu od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky.
 3. Podmínky účasti v soutěži

  Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo doručovací adresou na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).
 4. Zapojení do soutěže

  Podmínkou pro účast v soutěži je současně registrace na webové stránce www.oblekamepsy.cz Touto registrací se návštěvník stává členem OblekamePsy.cz.
  Člen OblekamePsy.cz se dále stává účastníkem soutěže po nahrání fotografie a potvrzení souhlasu s těmito pravidly soutěže.
  Pro účast v soutěži musí být všechny podmínky soutěže splněny kumulativně.
  Uvedení nesprávných osobních údajů, dodatečné zrušení uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, anebo dodatečné zrušení uděleného souhlasu s pravidly soutěže, může vést k vyloučení ze soutěže.
 5. Jak soutěž probíhá

  Soutěžící pošle svoji fotku pejska na e-mailovou adresu info@oblekamepsy.cz a pořadatel po schválení ji publikuje na adrese http://www.oblekamepsy.cz/content/10-soutez. Do soutěže bude zařazena každá fotografie, která není v rozporu s pravidly soutěže. Fotografie, které nesplní tuto podmínku, nebo jejichž obsah bude vulgární, nebo jakkoli jinak v rozporu s dobrými mravy, budou Organizátorem vyloučeny ze soutěže a ze soutěžní galerie smazány.
  Podmínkou účasti v soutěži je mininálně jeden nákup na OblekamePsy.cz a následné zaslání fotky svého psa nebo kočiky ve výrobcích nebo zboží Pořadatele.

  Návštěvníci webu OblekamePsy.cz mohou následně hlasovat pro jednotlivé fotografie soutěžících a to pomocí tlačítka "LIKE" z stránek Facebook.com.

  Do 10 dnů po skončení Doby trvání soutěže bude ze všech soutěžících, kteří se této soutěže zúčastnili, vybrán výherce s nejvíce počtem hlasů "LIKE".
 6. Výhry

  Hlavní výhra
  Výherce hlavní výhry získá poukaz v hodnotě 500,- Kč na nákup dle vlastního výběru v internetovém obchodě OblékámePsy.cz.
 7. Všeobecné podmínky

  Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti Marie Brožková se sídlem Jitkov 15, 583 01 Chotěboř, IČ: IČ: 75950413 DIČ: CZ6358011638 jakožto správci a jejich následným zpracováním za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let.
  Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

  Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže.

  Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem hodnocení a výběru v rámci soutěže mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje tímto každý Soutěžící souhlas s užitím svého díla Pořadatelem pro marketingové účely spojené s propagací Pořadatele, a/nebo obchodní účely s výrobkem Hami spojené, a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Dále Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které zašle do soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu Pořadateli. Soutěžící taktéž výslovně prohlašuje, že má veškeré souhlasy od osob na fotografii uvedených nezbytné k tomu, aby Organizátorovi udělil souhlas s jejím užitím v rozsahu zde uvedeném. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený) Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn zveřejnit příspěvek spolu s jeho křestním jménem v průběhu soutěže i v rámci vyhlašování soutěže.

  Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě či nesprávně. V případě vyloučení Účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána. V takovém případě bude nový výherce vybrán dle bodu 5. těchto pravidel.

  Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s urážlivým, neslušným nebo jinak nežádoucím obsahem, vč. obsahu, který může ohrozit nebo poškodit dobrou pověst organizátora.

  Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení soutěžních formulářů ani za jakékoli technické obtíže, nedostatky či závady vzniklé v průběhu soutěže, v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící.

  Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

  Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel a Organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli Účastníka soutěže ze soutěže v případě, že takový Účastník soutěže porušil tato pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout.

  Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Pořadateli nebo Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

  Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za jakoukoli výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora či Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

  V Jitkově dne 1. ledna 2014


Žádné produkty

To be determined Poštovné
0 Kč Celkem

K pokladně